Zpracování osobních údajů

Definice

Společnost H2 Company s.r.o., se sídlem Národní Obrany 935/13, 160 00 Praha 6, IČO 28542037, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C., vložka 149083(“Společnost”) se při nakládání s osobními údaji řídí následujícími zásadami (“Zásady”).  

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky společnosti www.equiinzert.cz („webové stránky„), a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se společností či nikoliv („subjekty údajů„).

Osobními údaji se v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679  (“GDPR”) rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj„).

Užíváním webových stránek společnosti berete na vědomí tyto zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

 

Účel a rozsah zpracovávaných údajů

Za účelem poskytování služeb, zajišťování bezpečnosti služeb, plnění smluvního vztahu, správy uživatelských účtů, provádění analýz a měření, provozování reklamních systémů, plnění daňových a účetních povinností a jiných zákonných povinností a zajišťování dalších oprávněných zájmů Společnosti zpracovává Společnost IP adresu a osobní údaje v rozsahu, ve kterém jí je subjekty údajů samy poskytnou ve formulářích na webových stránkách. Společnost zpracovává osobní údaje pouze v míře nezbytné pro účel zpracování.

 

Příjemci zpracovávaných údajů

V rámci společnosti jsou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným a proškoleným zaměstnancům.

Společnost je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné pro poskytování služeb a běžný provoz a vývoj webových stránek. Jedná se typicky o poskytovatele platebních bran, poskytovatele běžných analytických a vývojářských nástrojů, obchodní partnery, o jejichž služby projeví subjekty údajů zájem, poskytovatele technologií pro programatickou inzerci, poskytovatele účetních služeb. 

 

Doba zpracování údajů

Společnost osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, maximálně však po dobu 2 let po posledním poskytnutí služeb danému subjektu údajů, nestanoví-li obecně závazný právní předpis delší dobu.

 

Cookies

Cookies jsou malé soubory dat, které ukládají webové stránky prostřednictvím prohlížeče do paměti vašeho počítače, tabletu nebo jiného koncového zařízení. Tyto soubory slouží ke správnému fungování služeb poskytovaných na webových stránkách a k identifikaci zařízení - návštěvníka, díky které je možné zobrazovat obsah na základě jeho osobních preferencí a sbírat anonymní statistická data o uživatelském provozu.

Soubory cookies zpracovává společnost v souladu se zásadami zpracování cookies.

 

Práva Subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva:

  1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
  2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;
  3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případně také na doplnění neúplných Osobních údajů;
  4. právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;
  5. právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;
  6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné osobě;
  7. právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
  8. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
  9. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Kontaktní údaje

Pro účely komunikace se společností ohledně těchto zásad může subjekt využít kontaktu adresu sídla společnosti a dále e-mailovou adresu info@equiinzert.cz

 

V pořádku

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. V případě dalšího využívání webu vyjádříte souhlas s pravidly a zásady používání cookies.

Načítám, prosím vydržte...